خدمات مشتری
خدمات مشتری
شما می توانید هر روز هفته را در هر زمان جستجو کنید.

Taxim Town Hotels خوش آمد

هتل های تاکیم شهر؛ تکسیم شهر هتل و تاکیمین شهر نخبگان دارای امکانات.

ما در هتل های Taxim Town و Taxim Town Elite در استانبول، Taksim، خدمت می کنیم. هتل ها در ترکیه با شهر تاکسی ما در حال افزایش کیفیت امضای ما برای خدمت به هر نقطه.

taximtown-hotels-0102

x

TAXIM TOWN HOTEL
taximtown-hotels-0104
TAXIM TOWN ELITE