خدمات مشتری
خدمات مشتری
شما می توانید هر روز هفته در هر زمان دلخواه تماس بگیرید.

Taxim Town Hotels به هتل های تکسیم تاون خوش آمدید

هتل های تکسیم تاون، متشکل از مجموعه هتل تکسیم تاون و هتل الیت تکسیم تاون می باشد.

هتل های تکسیم تاون و تکسیم الیت در منطقه تکسیم شهر استانبول در حال ارائه خدمات می باشند. سرمایه گذاری خود برای توسعه ی صنعت هتلداری و توریستی تحت عنوان هتل های تکسیم تاون را به همراه افزایش کیفیت خدمات در سراسر کشور ترکیه انجام می دهیم.

taximtown-hotels-0102

x

TAXIM TOWN HOTEL
taximtown-hotels-0104
TAXIM TOWN ELITE